Διεύθυνση έργου

PROJECT MANAGEMENT
Διεύθυνση έργου

Οι μηχανικοί της ABC for Greece διενεργούν ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα υλικά που προμηθεύονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι το τελικό αποτέλεσμα θα καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του πελάτη.
Η ABC for Greece μπορεί να αναλάβει, εκ μέρους σας και για λογαριασμό σας, όλες τις διαδικασίες πληρωμής των τεχνικών και των συνεργείων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και τον τρόπο πληρωμής που έχει συμφωνηθεί εξαρχής.