Υγιεινή και Ασφάλεια

HEALTH AND SAFETY
Υγιεινή και Ασφάλεια

Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην οικοδομή είναι μεταξύ των βασικών φροντίδων της ABC for Greece. Όταν χτίζουμε, συμμορφωνόμαστε πάντα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) που συντάσσεται κατά τη μελέτη του έργου.